Vedtekter for Trondheim Vinklubb Ganymedes

Stiftet 30.08.1983. Vedtatt 27.03.1984 med endringer pr. 07.06.1991, 08.06.2012, 07.06.2024

Formålsparagraf
Trondheim Vinklubb Ganymedes er en ideell forening som vil samle interesserte til fremme av kunnskap om vin og vinkultur, og således skape hygge og nytte samt bidra til kultivert omgang med vin og andre edle drikker.

1. Virksomheten og medlemskapet
Virksomheten vil bestå i avsmaking, informasjon og andre arrangementer omkring vin. Gjennomføringen av dette setter praktiske grenser for medlemstallet. Styret kan ta opp nye medlemmer på søknad så fremt medlemstallet tillater dette. Som medlemmer kan opptas par og enkeltpersoner som forutsettes å være interessert og glad i vin.

Foreningen vil normalt ta sikte på å holde to arrangementer om høsten og tre om vinteren/våren.

2. Generalforsamling
Generalforsamling holdes i vårsesjonen, normalt primo juni. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Generalforsamlingen er ved behandling av vanlige foreningssaker, såsom beretning, regnskap, kontingent og valg, beslutningsdyktig ved simpelt flertall av de fremmøtte. I spørsmål om vedtektsendringer kreves to tredjedels flertall av minst 50 % av medlemsmassen. Denne flertallsbestemmelsen kan også av det til enhver tid sittende styre gjøres gjeldende ved behandling av andre saker som styret anser å ha stor viktighet. Styret skal i så fall i forbindelse med innkallingen gjøre oppmerksom på at denne stemmeregel benyttes ved angjeldende saks behandling.

Generalforsamlingen velger foreningens styre og revisor.

3. Styret
Styret består av 5 medlemmer som velges for 2 år ad gangen. Etter første år uttrer to av disse ved loddtrekning. Uttredende styremedlem kan gjenvelges. Det velges ikke varamedlemmer. Dersom en eller flere av styrets medlemmer fratrer i styrets funksjonstid, og styret anser at det er ønskelig og nødvendig å velge en erstatter, settes generalforsamling på første medlemsmøte for valg av nytt styremedlem.

Styret velger selv i sin midte foreningens president og visepresident, som begge velges for 1 år.

Øvrige foretningsmessige funksjoner såsom sekretær, kasserer og adminstrasjons- og nettstedsansvarlig fordeles på styremedlemmene av presidenten.

4. Valgkomite
Valgkomiteen fremmer overfor årsmøtet forslag til valg av styremedlemmer og revisor. Valgkomiteen består av de til enhver tid 3 siste presidenter.

5. Kontingent
Medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Manglende innbetaling av årskontingent innen frist betraktes som utmeldelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *